Avocat moștenire și partaj. Avocat drept civil. Răspunderea civilă delictuală și contractuală. Reparare prejudicii materiale și morale. Partaj succesoral. Dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune și revendicare. Completati formularul online!

 1. Avocatul de moștenire este specializat în gestionarea succesorală, inclusiv partajul bunurilor și drepturilor.
 2. Avocatul de moștenire poate ajuta la evitarea disputelor și conflictelor între moștenitori.
 3. Avocatul de moștenire poate oferi sfaturi și asistență pentru a asigura că toate aspectele legate de moștenire sunt gestionate corect.
 4. Avocatul de moștenire poate ajuta la crearea unui testament și a unui plan de moștenire pentru a asigura că toți moștenitorii sunt tratați în mod echitabil.
 5. Avocatul de moștenire poate oferi asistență și sfaturi cu privire la impozitarea moștenirilor.
 6. Avocatul de moștenire poate ajuta la gestionarea moștenirilor complexe, inclusiv afaceri și proprietăți imobiliare.
 7. Avocatul de moștenire poate ajuta la administrarea moștenirilor pentru persoane cu nevoi speciale sau cu probleme de sănătate mentale.
 8. Avocatul de moștenire poate oferi asistență și sfaturi cu privire la impozitarea moștenirilor.
 9. Avocatul de moștenire poate ajuta la crearea unui trust pentru a proteja moștenirea pentru generațiile viitoare.
 10. Avocatul de moștenire poate oferi asistență în cazul în care un moștenitor este contestat sau există probleme de succesiune.
 11. Avocatul de moștenire poate ajuta la protejarea intereselor copiilor minori în cazul unui deces al părinților lor.
 12. Avocatul de moștenire poate ajuta la planificarea pentru distribuirea moștenirii în cazul unor probleme fiscale sau de drept.
 13. Avocatul de moștenire poate ajuta la administrarea moștenirilor care implică bunuri care depășesc granițele țării.
 14. Avocatul de moștenire poate ajuta la protejarea moștenirii împotriva creditorilor sau altor terțe părți.
 15. Avocatul de moștenire poate oferi asistență în cazul în care un moștenitor își dorește să conteste o succesiune.
 16. Avocatul de moștenire poate ajuta la evaluarea și stabilirea valorii moștenirii.
 17. Avocatul de moștenire poate ajuta la protejarea intereselor moștenitorilor în cazul unui deces neașteptat.
 18. Avocatul de moștenire poate oferi asistență în cazul în care există dispute cu privire la drepturile de moștenire.
 19. Avocatul de moștenire poate oferi asistență în cazul în care există probleme cu privire la proprietatea intelectuală

Avocat succesiuni / partaj succesoral

ASISTENTA JURIDICA:

 • stabilirea mostenitorilor si a cotelor de mostenire;
 • stabilirea activului si pasivului succesoral;
 • asistarea mostenitorilor in procedura partajului succesoral,
 • reprezentarea mostenitorilor in fata instantelor judecatoresti;
 • anulare certificat mostenitor;
 • revocarea testamentelor;

ASISTARE SI/SAU REPREZENTARE IN FATA INSTANTELOR DE JUDECATA PENTRU:

actiunile de partaj succesoral;

 • cererile privitoare la mostenire;
 • cererile sau pretentiile pe care mostenitorii le au unul impotriva altuia;
 • cererile creditorilor defunctului impotriva mostenitorilor;
 • cereri privind anularea certificatului de mostenitor;
 • cererile privitoare la validarea sau executarea dispozitiilor testamentare;
 • orice alte litigii avand ca obiect mostenirea.

Actele necesare pentru deschiderea succesiunii sunt:

 • certificatul de Deces;
 • actele de stare civila (certificate de nastere si certificat de casatorie ) – prin care se face dovada calitatii de mostenitor;
 • testamentul (Legat universal sau particular) – daca este cazul;
 • titlurile de proprietate ale defunctului (contracte de vanzare cumparare, donatie, certificate de mostenitor, testamentele) – reprezinta actele de baza ale masei succesorale;
 • certificat de atestare fiscala (eliberat de Directia Taxe si Impozite din sectorul in care a fost inregistrat decesul).

TERMENUL DE OPTIUNE SUCCESORALA

Potrivit art. 1103 Cod civildreptul de optiune succesorala se exercita in termen de un an de la data deschiderii mostenirii. Termenul de optiune curge:

 1. a) de la data nasterii celui chemat la mostenire, daca nasterea s-a produs dupa deschiderea mostenirii;
 2. b) de la data inregistrarii mortii in registrul de stare civila, daca inregistrarea se face in temeiul unei hotarari judecatoresti de declarare a mortii celui care lasa mostenirea, afara numai daca succesibilul a cunoscut faptul mortii sau hotararea de declarare a mortii la o data anterioara, caz in care termenul curge de la aceasta din urma data;
 3. c) de la data la care legatarul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca legatul sau, daca testamentul cuprinzand acest legat este descoperit dupa deschiderea mostenirii;
 4. d) de la data la care succesibilul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca legatura de rudenie pe care se intemeiaza vocatia sa la mostenire, daca aceasta data este ulterioara deschiderii mostenirii.

Termenului de un an, pentru optiunea succesorala, i se aplica prevederile referitoare la suspendarea si repunerea in termenul de prescriptie extinctiva.

PROROGAREA TERMENULUI DE OPTIUNE SUCCESORALA

In cazul in care succesibilul a cerut intocmirea inventarului anterior exercitarii dreptului de optiune succesorala, termenul de optiune nu se va implini mai devreme de doua luni de la data la care i se comunica procesul-verbal de inventariere. Pe durata efectuarii inventarului, succesibilul nu poate fi considerat mostenitor, cu exceptia cazului in care a acceptat mostenirea.

CALITATEA SUCCESORALA

          In cadrul procedurii succesorale, instanta stabileste calitatea mostenitorilor si legatarilor, intinderea drepturilor acestora, precum si compunerea masei succesorale.

Pe baza de declaratie sau probe administrate in cauza se va stabili daca succesorii au acceptat succesiunea in termenul legal.

Declaratiile de renuntare la succesiune si cele de acceptare sub beneficiu de inventar se inscriu intr-un registru special.

Calitatea de mostenitor si numarul acestora se stabilesc prin acte de stare civila si cu martori, iar bunurile ce compun masa succesorala se dovedesc prin inscrisuri sau orice alte mijloace de proba admise de lege.

In succesiunile care privesc bunurile comune ale autorului succesiunii si ale sotului supravietuitor, cotele de contributie ale acestora la dobandirea bunurilor se stabilesc prin acordul mostenitorilor.

In lipsa mostenitorilor legali sau testamentari, la cererea reprezentantului statului, succesiunea este vacanta.

Dupa emiterea certificatului de mostenitor nu se mai poate intocmi alt certificat, decat in situatiile prevazute de lege.

CERTIFICATUL DE MOSTENITOR SUPLIMENTAR

          Cu acordul tuturor mostenitorilor, se poate relua procedura succesorala, in vederea completarii incheierii finale cu bunurile omise din masa succesorala si se elibereaza un certificat de mostenitor suplimentar.

Cei care se considera vatamati in drepturile lor prin emiterea certificatului de mostenitor pot cere instantei judecatoresti anularea acestuia si stabilirea drepturilor lor, conform legii. Pana la anularea sa prin hotarare judecatoreasca, certificatul de mostenitor face dovada deplina in privinta calitatii de mostenitor si a cotei sau bunurilor care se cuvin fiecarui mostenitor in parte.

In cazul anularii certificatului de mostenitor, notarul public va elibera un nou certificat, pe baza hotararii judecatoresti definitive. In acest scop, instantelor judecatoresti le revine obligatia de a trimite la biroul notarului public competent in solutionarea cauzei o copie de pe hotararea ramasa definitiva si irevocabila, impreuna cu dosarul notarial, daca a fost cerut in timpul judecatii.

Cand se constata ca defunctul – autor al succesiunii, in calitate de contribuabil, a fost omis sau insuficient impus pentru anul decesului sau pentru oricare alt an din cei 5 ani anteriori decesului, se va proceda la consemnarea in sesizare a creantelor bugetare datorate, acestea socotindu-se ca o sarcina succesorala, facand parte din pasivul succesoral, iar mostenitorii raspund solidar in ceea ce priveste plata creantelor bugetare respective.