Venim în sprijinul clienților noștri care urmăresc desfășurarea unei activități economice. Cele mai bune onorarii din piață. Consultanță și asistență juridică destinată firmelor. Cele mai bune tarife. Rezultate garantate. 15 ani experiență. Recenzii 100% Pozitive.

Consultanță Juridică Firme – Oferim Soluții Juridice

Toti clientii nostri au fost multumiti de consultanta juridica oferita. Si in 2021 oferim consultanta juridica firmelor si implementam solutii juridice inedite

Solicita consultanta simplu si rapid completand formularul online sau contactandu-ne pe whatsapp 0749115337

Infiiintari firme

ÎNFIINȚARE SOCIETATE,

Venim în sprijinul clienților noștri care urmăresc desfășurarea unei activități economice.

Astfel, după ce v-ați propus să vă dezvoltați propria afacere, trebuie să fie avute în vedere și aspecte juridice care guvernează desfășurarea activităților economice, după cum urmează:

 • Vreți să fiți un asociat unic în societate și să vă revină toate beneficiile, dar și obligațiile, sau doriți să fiți partener de afaceri cu unul sau mai mulți asociați? De la răspunsul la această întrebare vom porni în stabilirea formei juridice pe care o va avea viitoare societate, PFA, SRL cu un singur asociat, SRL cu mai mulți asociați.
 • Ce activitate economică doriți să desfășurați? Poate exista un obiect principal de activitate și mai multe secundare, însă este important să stabiliți corect activitatea pe care o veți desfășura în vederea autorizării la Oficiul Registrului Comerțului teritorial. Este posibil ca anumite activități să necesite autorizări suplimentare;
 • Stabilirea sediului social. Aceste poate fi stabilit într-un apartament de blocuri, la casă, la sediul unui cabinet de avocatură, în acest caz având o durată limitată de timp, 1 an.
 • Capitalul social. Reglementările în vigoare impun vărsarea integrală la constituire a unui minim de capital care variază în funcție de forma juridică a societății;
 • Administratorul societății. Alegerea unui administrator este foarte importantă în procesul de înființare pentru că acesta este reprezentantul societății în raporturile cu diferite persoane sau instituții. Acesta poate fi unul dintre asociați sau o persoană din afara societății.
Servicii înființare societateOnorarii*
Consultanță privind înființarea societățiiGratuit
Înfiintare societate cu asociat unic – servicii complete500 Lei*
Înființare societate cu doi sau mai mulți asociați – servicii complete600 Lei*

*Se adaugă taxe oficiale

Termenul de înregistrare a societății este de 3-7 zile de la data depunerii dosarului complet.

Serviciile oferite pentru înființarea unei societăți, indiferent de forma juridică solicitată, sunt:

 • Consultanță cu privire la tipul de societate, dacă aceasta va fi sau nu plătitoare de TVA, modul de impozitare – pe venit sau pe profit, precum și alte probleme de drept comercial ce pot apărea în funcție de particularitatea cazului;
 • Rezervare denumire;
 • Redactarea actului constitutiv al firmei ce va cuprinde informații particulare fiecărei societăți;
 • Redactarea și atestarea declarației de administrator și a declarației de asociat;
 • Redactarea actului privind deținerea sediului social (contract de comodat sau contract de închiriere/subînchiriere);
 • Depunerea dosarului complet și reprezentare în fața Oficiului Registrului Comerțului teritorial, în vederea obținerii personalității juridice;
 • Ridicarea certificatului de înregistrare și predarea acestuia clientului.

Există mai multe tipuri de societăți, dintre care cele mai cunoscute sunt:

 • Societatea cu răspundere limitată (SRL)
 • Societatea pe acțiuni (SA)

Societatea cu răspundere limitată – este cea mai cunoscută formă de societate ale cărei obligații sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociații răspund numai în limita aportului fiecăruia la constituirea capitalul social. Conform legii, capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de 200 lei și se divide în părți sociale egale, având o valoare minimă de 10 lei.

Societatea cu răspunderea limitată se poate constitui prin:

 • asocierea a doi sau a mai multor asociați;
 • aportul unui singur asociat;
 • cu asociați persoane fizice sau juridice (o societate poate fi asociat într-o altă societate);
 • cu asociați cetățeni români sau străini (în Romania pot dobândi statutul de asociat persoanele fizice sau juridice de cetățenie română sau străină).

Modificari in firma

MODIFICĂRI ÎN SOCIETATE

1. Cesiune părți sociale

Operațiunea de cesiune de părți sociale reprezintă o formă legală pentru retragere a unui asociat din firma și constă în transferul de părți sociale între asociați (cesiune internă), respectiv către terțe persoane (cesiune externă), care devin noii asociați ai societății.

În vederea înregistrării acestei modificări la Oficiul Registrului Comerțului teritorial, noi vă oferim servici juridice pentru redactarea actelor necesare (contractul de cesiune, decizia asociatului unic sau hotărârea A.G.A., actul constitutiv actualizat – cu datele noilor asociați, declarația pe propria răspundere a noului asociat, după caz, administrator) și reprezentare în fața Oficiului Registrului Comerțului teritorial.

2. Schimbare sediul social

Dacă doriți schimbarea sediului social al societății, trebuie să puteți face dovada unui nou sediu printr-un titlu de proprietate (contract de vânzare, hotărâre judecătorească, contract de donație) sau unui titlu în baza căruia dețineți un drept de folosință asupra imobilului (contract de comodat, contract de închiriere/subînchiriere). Există și un caz special de stabilire a sediului social, anume încheierea unui contract de asistență juridică cu un cabinet de avocatură ce are ca obiect exclusiv stabilirea sediului social, însă există o limitare în timp a acestuia, max. 1 an.

Pentru înregistrarea acestei modificări, noi ne oferim serviciile juridice pentru întocmirea dosarului complet prin consultanță juridică în vederea stabilirii detaliilor necesare pentru înregistrarea schimbării sediului social, redactarea și semnarea documentelor necesare în dosarul de mențiuni, și reprezentarea în fața Oficiului Registrului Comerțului teritorial.

3. Modificarea/Completarea obiectului de activitate

Completarea obiectului de activitate intervine atunci când se decide desfășurarea unui nou tip de activitate, care nu se regăsește în actul constitutiv al societății și care nu a fost autorizată.

Prin decizia asociatului unic sau prin hotărârea asociațiilor, se poate dispune schimbarea obiectului de activitate principal dacă se poate identifica una dintre următoarele situații, menționate cu titlu exemplificativ:

 • ponderea activităților desfășurate de societate s-a schimbat către una din activitățile secundare, care reprezintă peste 50% din volumul activității societății;
 • asociatul/asociații/ acționarii a/au decis desfășurarea unei noi activități dintr-un anumit domeniu, în care autorizarea în vederea funcționarii se acorda sub condiția obiectului principal de activitate.

Pentru anumite obiecte de activitate sintetizate in CAEN Rev.2 este necesară obținerea prealabilă a unor avize/autorizații.

Pentru a veni în ajutorul clienților noștri, noi ne oferim cunoștințele juridice valorificate în următoarele servicii juridice, consultanță juridică în stabilirea concretă a modificării dorite, actualizarea obiectului de activitate din cadrul actului constitutiv al societății și reprezentare în fața Oficiului Registrului Comerțului teritorial.

4. Majorare/Reducere capital social

Majorarea capitalului social este o operațiune ce poate fi impusă de lege ori poate interveni ca urmare a deciziei asociatului unic sau a hotărârii asociaților sau a acționarilor societății. În majoritatea cazurilor, motivul acestei modificări este creșterea credibilității societății în relațiile cu mediul de afaceri. Însă, o altă posibilitate este cea reprezentată de majorarea capitalului social în vederea îndeplinirii unei condiții legale, spre exemplu în cazul transformării unui S.R.L. în S.A. (capitalul social al unui S.A. are o valoare de minim 25.000 Euro – echivalent in lei).

Pentru depunerea dosarul complet de mențiuni la instituția abilitată, noi ne oferim serviciile juridice concretizate în consultanță juridică privind modificările dorite, redactarea actelor necesare pentru întocmirea dosarului și reprezentare juridică în fața Oficiului Registrului Comerțului teritorial.

Insolventa ,faliment si reorganizare Insolvența și reorganizarea societății

Determinăm împreună cu clienții noștri starea de insolvenţă a societății și propunem soluții juridice, precum:

 • Prevenirea stării de insolvență. Concordatul preventiv și mandatul ad-hoc;
 • Reorganizarea și administrarea judiciară;
 • Faliment și lichidare judiciară;
 • Lichidare voluntară;
 • Recuperarea creanțelor;
 • Administrarea specială.

Prevenirea stării de insolvenţă

În cazul în care sunteți în dificultate, fără a vă afla în stare de insolvență, este indicat să solicitați sprijinul pentru prevenirea stării de insolvență, în vederea continuării activității economice, prin:

 • renegocierea directă a creanțelor cu creditorii;
 • numirea unui mandatar ad-hoc, existând astfel posibilitatea să se obțină reeșalonări, reduceri de datorii, modificări/denunțare de contracte, restructurări/reduceri de personal;
 • încheierea unui concordat preventiv, prin care se stabilesc măsuri de restructurare, modalități de finanțare și susținere a măsurilor de restructurare, etc.

Reorganizarea si administrare judiciară

– continuarea exploatării după deschiderea procedurii;Reorganizarea si administrare judiciară

– depistarea cauzelor insolvenţei;
– analiza modului de conducere a activităţii curente a debitorului aflat în insolvenţă;
– redactarea planului de reorganizare și urmărirea implementării planului de reorganizare;
– analiza contractelor în curs de execuţie;
– modalităţi de valorificare a bunurilor;
– încheierea de tranzacţii;

Lichidarea voluntară

Procedura de lichidare amiabilă la iniţiativa şi sub controlul asociaţilor persoanei juridice este posibilă doar atunci cănd societatea nu are datorii către terți.

Asociaţii pot hotărî dizolvarea și lichidarea societăţii, atunci când sunt de acord cu privire la repartizarea și lichidarea patrimoniului societăţii şi când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii.

Asociaţii pot hotărî şi asupra modului în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărţite între asociaţi.

În lipsa acordului asociaților privind împărţirea bunurilor, va fi urmată procedura lichidării judiciare.

Administrarea specială

După deschiderea procedurii insolvenţei, oferim servicii de consultanță și/sau reprezentare, în vederea reprezentării intereselor societății şi a acţionarilor/asociaţilor, în acțiuni dintre care exemplificăm:

 • exprimarea intenţiei debitorului de a intra în procedura simplificată sau de reorganizare, conform unui plan;
 • participarea, la judecarea acţiunilor deschise pentru anularea actelor frauduloase, a transferurilor cu caracter patrimonial, a unor operaţiuni comerciale încheiate de debitor;
 • formularea de contestații în cadrul procedurii insolvenţei;
 • propunerea unui plan de reorganizare;
 • administrarea activităţii debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, după confirmarea planului;
 • participarea la inventar după intrarea în faliment, primirea raportului final şi a bilanţului de închidere şi participarea la şedința convocată pentru soluţionarea obiecţiunilor şi aprobarea raportului;
 • primirea notificării închiderii procedurii și comunicarea acesteia clientului.

Dispunem de o echipă de profesionişti specializaţi în insolvenţă, cu o îndelungată practică în acest domeniu şi sunt capabili să înteleagă diferitele tipuri de contracte şi afaceri, oferind astfel asistenţă juridică de specialitate atât debitorilor cât şi creditorilor.

Deschiderea/contestarea sau încheierea procedurii insolvenţei

Asigurăm asistenţă şi reprezentăm clienții în legătură cu introducerea cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă și îi consiliem în vederea declarării insolvenţei. În situaţia în care clienții noştri fac obiectul unei cereri de insolvenţă introdusă de către creditori, le oferim asistenţă juridică în vederea contestării cererii şi a evitării intrării în insolvenţă sau a încheierii procedurii de insolvenţă.

Recuperarea datoriilor în cadrul procedurii de insolvenţă

Pe parcursul procedurii de insolvenţă, oferim clienţilor noştri care se află în ipostaza de creditori asistenţa juridică necesară în vederea declarării creanţelor la cererea lichidatorului şi a susţinerii acestora în caz de contestare.

Asistenţă pe parcursul procedurii de insolvenţă

Asistenţa oferită clientului presupune printre altele consilierea clientului în orice fază a procedurii insolvenţei, oferirea de consultanţă cu privire la drepturile specifice şi evaluarea nivelului posibilul de implicare în derularea procedurii de insolvenţă. Asistăm şi reprezentăm clienţii la toate nivelurile şi în fața tuturor autorităţilor competente.

Societățile care au dificultăţi financiare majore şi sunt în situaţia de incapacitate de plată trebuie să ceară intrarea în insolvenţă, pentru a se proteja de toate pretenţiile pe care creditorii le emit.

Societăţile ajung în stare de insolvenţă din diverse motive, precum căderea pieţei, fară nici un fel de vină din partea managementului, însă, din păcate, de cele mai multe ori, societăţile ajung în stare de insolvenţă din cauza unui management defectuos.

În cele mai multe cazuri, insolvenţa este folosită de către unii creditori cu scopul de a-şi recupera mai repede datoriile existente.

Experienșa noastră acumulată prin prestarea activităților specifice gestionării procedurilor din domeniul insolvenței comerciale a permis asigurarea unui nivel profesional remarcabil în domeniul de referință.

Societatea beneficiază de prestațiile unui colectiv de lucru compus din 10 persoane, precum si de colaborarea permanentă cu un grup de practicieni în insolvență, avocați, consilieri juridici și experți colaboratori care au experiență acumulată prin practica îndelungată.

Pentru fiecare proiect în parte, societatea desemnează personal specializat în funcție de complexitatea și de volumul de muncă necesar.

Scopul urmărit în gestionarea procedurilor aflate în portofoliu constă în diminuarea efectelor economice determinate de starea de insolvență, aplicarea unei strategii de lucru aptă să gestioneze situațiile de criză si să accelereze procedurile economice legale, astfel încât recuperarea creanțelor să fie rapidă și integrală.

Servicii:

 • Consultanță, asistență juridică și reprezentarea debitorilor aflați în dificultate, fără a fi în stare de insolvență: redactarea cererii de numire a mandatarului ad-hoc în procedura concordatului preventiv; negocierea, elaborarea și realizarea concordatului preventiv;
 • Elaborarea și completarea cererii privind deschiderea procedurii de insolvență;
 • Redactare cerere de înregistrare a creanțelor în procedura insolvenței;
 • Redactare contestație la tabelul preliminar/definitiv al creanțelor;
 • Redactare contestație la cererea de deschidere a procedurii de insolvență;
 • Asistență juridică privind anularea actelor frauduloase;
 • Acordarea asistenței juridice pe întreaga durată a procedurii insolvenței în etapa reorganizării judiciare și în etapa falimentului;
 • Redactare cerere – privind acțiunea de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere, culpabile de starea de insolvență a debitorului persoană juridică.

Datorită calității de practician în insolvență deținută de avocații noștrii și datorită aptitudinilor de negociere și conciliere, societatea noastră vă poate susține afacerea în perioade dificile prin consultanță juridică și financiară.

Recuperari creante

RECUPERAREA CREANȚELOR

Recuperarea creanțelor reprezintă un domeniu vital în afacerile curente ale fiecărei societăți, activitate ce o ajută să își continue desfășurarea obiectului de activitate.

Activitatea de recuperare se exercită prin două modalități:

 • pe cale amiabilă, prin operațiunea de mediere;
 • pe cale judiciară, prin intermediul instanței de judecată.

Pe cale amiabilă, se dorește recuperarea creanței prin ajungerea la un acord cu debitorul. Sens în care se va proceda la identificarea debitorului și verificarea stării de solvabilitate a acestuia, precum și a bunurilor acestuia. Ulterior, prin intermediul executorului judecătoresc sau prin poșta, debitorul va fi notificat în legătură cu achitarea debitului.

Dacă, în urma demersurilor de soluționare pe cale amiabilă, în termen de 15 zile de la data primirii somației de plată, debitorul nu reacționează afirmativ la solicitările noastre, vom demara procedura litigioasă de recuperare a creanței datorate.

Procedura se va finaliza cu executarea silita a debitorului pentru acoperirea debitului datorat, dar și a cheltuielilor judiciare pentru toată procedura de soluționare a conflictului litigios.

Executarea silita implică urmărirea bunurilor mobile și/sau imobile, dar și poprirea conturilor bancare ale debitorului pana la concurența cuantumului creanței.

Pentru o ofertă personalizată, vă rugăm să ne contactați.

Asociatii si fundatii

ASOCIAȚII NON PROFIT (ONG)

Asociația este o entitate fără scop patrimonial și poate fi constituită de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activități în interes general, al unor colectivități sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.

Cadrul legal de reglementare este delimitat prin Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de înființare implică mai multe instituții, printre care se Ministerul Justiției, instanțele judecătorești, ANAF.

Astfel, la sfârșitul procedurii, asociația va fi învestită cu personalitate juridică prin înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își are sediul asociația, respectiv fundația.

Serviciile oferite de noi includ:

 • Consultanță cu privire la prevederile legale în materie, cerințele impuse de lege pentru constituirea și funcționarea unei asociații;
 • Redactarea actelor necesare pentru întocmirea dosarului complet pentru înființarea unei asociații sau a unei fundații;
 • Reprezentarea la termene privind soluționarea dosarului de către instanță de judecată și atribuirea personalității juridice a asociației;

Pentru o ofertă vă rugăm să ne contactați.

Litigii si servicii juridice

Solicita consultanta simplu si rapid completand formularul online sau contactandu-ne pe whatsapp 0749115337