Cum ma apar daca mi s-a deschis un dosar penal in starea de urgenta sau daca am savarsit o infractiune

Unul dintre cei mai buni avocati penalisti din Romania este https://avocatzamfirescu.ro/

Instituirea stării de urgentă prin Decretul nr. 195/2020 („Decretul”) a adus o serie de modificări cu caracter temporar în ceea ce privește activitatea organelor de urmărire penală și a instanțelor de judecată penale, modificări prezentate sintetic mai jos:

  • Activități de urmărire penală

Astfel, Decretul nr. 195/2020 prevede că pe durată stării de urgență activitatea de urmărire penală și cea a judecătorilor de drepturi și libertăți se desfășoară numai cu privire la anumite dosare al căror obiect reclamă o urgență sporită și pentru care principiul celerității procesului penal trebuie să primeze:

a)    cauzele în care au fost instituite sau se solicită luarea măsurilor preventive ori a celor de protecție a victimelor și martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical;

b)    cauzele în care minorii au calitatea de persoane vătămate;

c)    cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național;

d)    alte cauze urgente apreciate ca atare de către procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală;

e)    actele și măsurile de urmărire penală a căror amânare ar pune în pericol obținerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum și cele privind audierea anticipată.

În acest din urmă caz, se pot desfășura doar acele acte și măsuri de urmărire penală menționate expres, excepția nefiind extinsă și la celelalte acte de urmărire penală din cadrul aceluiași dosar penal, dar care nu reclamă aceeași urgență.

Desigur, organele de urmărire penală nu vor refuza înregistrarea unei plângeri penale sau a unui denunț, dar activitățile specifice urmăririi penale vor avea loc după încetarea stării de urgență.

  • Activități ale instanțelor de judecată

Referitor la activitatea de judecată a cauzelor penale, Decretul nr. 195/2020 prevede că procesele penale aflate în curs pe rolul instanțelor de judecată, inclusiv cele aflate în procedură în camera preliminară, se suspendă de drept pe durata stării de urgențăcu excepția (i) celor în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național, (ii) altor cauze urgente apreciate ca atare de judecător sau instanța de judecată, (iii) precum și a următoarelor cauze:

a)    cauze privind infracțiunile flagrante;

b)    cauze în care au fost dispuse măsuri preventive;

c)    cauze referitoare la contestații împotriva măsurilor asigurătorii;

d)    cauze privind cooperarea judiciară internațională în materie penală;

e)    cauze ce cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor;

f)     cauze privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical;

g)    cauze privind infracțiuni contra securității naționale; și

h)   cauze privind acte de terorism sau de spălare a banilor.  

În completarea prevederilor Decretului nr. 195/2020, Consiliul Superior al Magistraturii a emis Hotărârea nr. 417 din 24 martie 2020 având ca scop asigurarea unei practici unitare cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judecă pe durata stării de urgență. În acest sens, CSM a decis că în materie penală, în completarea cauzelor exceptate de la suspendare prin Decretul nr. 195/2020, se vor judeca următoarele cauze:

a)    cauze în materia amânării sau întreruperii executării pedepsei ori a măsurii educative privative de libertate;

b)    cauze în materia liberării condiționate;

c)    cauze având ca obiect schimbări privind măsura educativă a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenție;

d)    contestațiile împotriva încheierilor judecătorului de supraveghere a privării de libertate prevăzute de Legea nr. 254/2013.

e)    contestații la executare;

f)     cereri având ca obiect schimbări în executarea unor hotărâri;

g)    cereri având ca obiect înlăturarea sau modificarea pedepsei;

h)   cereri privind menținerea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranță cu caracter medical;

i)     cauze având ca obiect infracțiuni (inclusiv flagrante) care privesc aplicarea Decretului nr. 195/2020 sau măsurile de prevenire/combatere a pandemiei COVID-19;

j)     căi de atac extraordinare apreciate ca urgente; și

k)    cereri de strămutare, conflicte de competență și incidente procedurale în cauzele care se soluționează pe durata stării de urgență;

Suplimentar față de lista limitativă prevăzută mai sus, este important de subliniat faptul că Hotărârea CSM nr. 417 din 24 martie 2020 oferă judecătorilor posibilitatea de a soluționa pe durata stării de urgență și alte tipuri de cauze care nu necesită citarea părților.  

Inclusiv în cazul acestor cauze prezumate a fi urgente, Decretul prevede o serie de măsuri derogatorii de la procedura obișnuită. Astfel, când este posibil, instanțele judecătorești dispun măsurile necesare pentru desfășurarea ședinței de judecată prin videoconferință și procedează la comunicarea actelor de procedură prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia. În primul rând, actele procedurale vor fi comunicate prin poștă electronică. În acest sens, Decretul nr. 195/2020 prezumă existența acordului părților și a celorlalți participanți la proces pentru a le fi comunicate actele procedurale prin intermediul poștei electronice.

Mai mult, deși în procedura obișnuită participarea la judecată a suspectului sau inculpatului aflat în stare de deținere era obligatorie, cu excepția cazului în care persoana aflată în stare de deținere își exprima acordul de a nu participa, încălcarea acestei obligații fiind sancționată de Codul de procedură penală, pe durata stării de urgență, audierea persoanelor private de libertate se face prin videoconferință la locul de deținere sau în spații corespunzătoare din punct de vedere sanitar, fără a fi necesar acordul persoanei private de libertate.

Totodată, instanțele judecătorești, ținând seama de împrejurări, pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar în aceeași zi.

  • Suspendarea și întreruperea unor termene

Suspendarea proceselor penale sau a urmăririlor penale aflate în curs atrage după sine și suspendarea termenelor de prescripție a răspunderii penale pe durata stării de urgență. Toate aceste termene de prescripție își vor relua cursul începând cu ziua în care va înceta starea de urgență. Important de subliniat în acest sens este faptul că Decretul nr. 195/2020 face referire la suspendarea termenului de prescripție doar în ceea ce privește cauzele suspendate, atât în faza de urmărire penală, cât și în faza de judecată, fără a aduce lămuriri cu privire la suspendarea termenului de prescripție în cazul infracțiunilor pentru care urmărirea penală nu a început anterior instituirii stării de urgență.

Decretul nr. 195/2020 instituie și cauze de întrerupere a unor termene cu impact atât în ceea ce privește faza de urmărire penală, cât și faza de judecată.

În ceea ce privește urmărirea penală, termenele de comunicare a soluțiilor, de formulare și soluționare a plângerilor, altele decât cele din cauzele în care se efectuează acte de urmărire penală pe perioada stării de urgență, se întrerup, urmând ca de la data încetării stării de urgență să înceapă să curgă un nou termen, de aceeași durată. Astfel, spre exemplu, în cazul plângerilor împotriva soluțiilor de clasare persoanele care încă se aflau în termenul de formulare a plângerii la data instituirii stării de urgență vor beneficia de un nou termen de 20 de zile de la data încetării stării de urgență.

În ceea ce privește activitatea instanțelor, termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele penale, cu excepția celor considerate urgente, se întrerup, urmând ca de la data încetării stării de urgență să înceapă să curgă un nou termen, de aceeași durată. Astfel, spre exemplu, persoanele care încă se aflau în termenul de depunere al apelului la data intrării în vigoare a stării de urgență, vor beneficia de un nou termen de apel care va începe să curgă de la data încetării stării de urgență.

  • Suspendarea executării unor obligații

Obligațiile de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, de a urma un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională, de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială, respectiv prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității rezultată din înlocuirea amenzii penale se suspendă pe durata stării de urgență.